Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Y
Number of items at this level: 47.

A

Alfiyanti, Alfiyanti (2020) Muhawilatu almudarisu fi itsarati daifiyati ta’alum al-lugatil arabiyah ladai altullabi assabi’I bimadrasati al-intishor al-mutawasithoti al-islamiyati mataro'mi lilsanatil al-madrasiyati 2019-2020. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Amanah, Amanah (2021) Analisis qowa’id an nahwu pada hiwar antara Yusuf dengan ayahnya alaihimaassalam pada Surah Yusuf ayat 4 – 5. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Anhar, Syamsul (2019) Pengaruh metode alpabetik dengan bernyanyi untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa arab pada kelas satu Madrasah Ibtidaiyyah Uswatun Hasanah Cempakata Putih Lombok Tengah Tahun Ajaran 2018-2019. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Aprian, Ahmad Masri (2021) Analisis kesalahan berbicara menggunakan bahasa arab siswa kelas II MTs Al-Aziziyah Putra Kapek Gunungsari Lombok Barat Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Aspahani, Aspahani (2022) Analisis kesalahan imla’ dan nahwu pada insya’ aroby dan merancang model pembelajaran insya’ yang sesuai untuk pondok pesantren Al Kautsar Al Gontory Aikmel Lombok Timur. Masters thesis, UIN Mataram.

Awwaliah, Andi Jumhuriyatul (2021) Pengaruh gaya belajar bahasa arab terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTs Ar Raisyiyah Sekarbela Mataram Tahun Ajaran 2020-2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Azanulhaq, Azanulhaq (2022) Penggunaan youtube dalam pembelajaran mufradat bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) Lombok Timur. Masters thesis, UIN Mataram.

Aziz, Fathul (2021) Pelaksanaan metode al-qiyasi dalam pembelajaran nahwu dikelas satu pada pondok pesantren Hikmatusysyarief NW Salut Lombok Barat Tahun Ajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Azmi, Ulul (2019) Tatbiquta’limulkammi Fi Ta’lim Al-Lughah Al-Arobiyah Bi-Madrasah Nurul Islam At-Tsanawiyah Al-Islamiyah Bi Sekarbilamataramlil-Ammi Ad-Dirosi 2019/2020. Masters thesis, UIN Mataram.

A’la, M. Rofiul (2023) Pembelajaran bahasa arab menggunakan kitab al-arobiyah lin-nasyi’in dengan pendekatan kontekstual dalam pengembangan maharoh kalam siswa kelas VII MTs Abu Darda’ Lombok Tengah. Masters thesis, UIN Mataram.

F

Fadli, Ulul (2021) Musykilaatut ta’liimi an bu’di fii ta’liimil lughotul arabiyyati fiis shoffil aasyir bimadrasah Miftahul Ishlah Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyah Tembelok Mataram Lilaamid Diraasi 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Fathurrahman, Ali (2020) Manajemen ketua jurusan dalam pembelajaran al-maharot allughowiyah al-arba’ di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Mataram Tahun Ajaran 2020-2021. Masters thesis, UIN Mataram.

Fatmawati, Ika (2011) Pemanfaatan lingkungan Madrasah sebagai sumber belajar dalam kemahiran muhaddatsah pada mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs Putri NW Narmada Tahun Pelajaran 2010/2011. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Firda, Orizha Laila (2019) Ta’liimu maharotil qiro’ati fillughotil arobiyyati min nazoriyatil Qur’anil Kariim. Masters thesis, UIN Mataram.

Firdayanti, Aulia Nur (2021) Peran pembelajaran bahasa arab dalam menghafal Al-Qur’an di pondok pesantren Tarbiyatul Mustafid Batu Rimpang Narmada Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Fitri, Ainul (2021) Musykilaatu ta’limi al- lughat al-‘arabiyyati fi ‘ashri al-wabaai kuufiid-19 bimadrasati manabi’ul hikmah al-mutawassithah al-islamiyyah, Pemenang, lil ‘aam ad-diraasy 2020-2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Fitriana, Anisa (2019) Fa’aliyah istighdam wasilatul bitoqoh al-musawirah fi ta’lim allugha al-arabiyah fil fashli sabi’ bimadrasah quraniyah Al-Islamiyah Al-Muthawasitthah Batu Kuta Narmada Lil ‘Ami Dirosah 2017/2018. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

H

Hadi, Samsul (2023) Manajemen pembelajaran bahasa arab di Pondok pesantren Nurul bayan Lombok Utara. Masters thesis, UIN Mataram.

Haeril, Haeril (2021) Problematika pembelajaran bahasa arab pada siswa kelas VIII SMP IT Al-Yaumi Mataram 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Hidaini, Nurul (2020) Kegiatan muhadarah dalam meningkatkan kemampuan berbahasa arab santri Ma’had Al-Jamiah UIN Mataram. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Hidayati, Erna (2019) Analisis kecerdasan emosional guru dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa arab di madrasah tsanawiyah Uswatun Hasanah Tahun Pelajaran 2017/2018. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Huzaini, Iqbaluddin (2022) Manajemen pembelajaran bahasa arab di era new normal pandemic covid-19 di ponpes Al-Bukhori Lombok Tengah. Masters thesis, UIN Mataram.

I

Islam, Badrul (2021) Problematika pembelajaran keterampilan menulis pada masa pandemi bagi mahasiswa semester 5 (lima) jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Akademik 202/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

J

Jayadi, Ahmad (2017) Analisis permasalahan siswa dalam menerjemahkan materi bahasa arab untuk siswa kelas dua madrasah tsanawiyah Al-Intishor Bendega Tanjung Karang Sekarbela Mataram Tahun Ajaran 2016-2017. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Julia, Rafiah (2005) Efektivitas pembelajaran Mufdharat (Kosakata) dalam mata pelajaran bahasa arab di kelas II MAN 2 Sumbawa. Undergraduate thesis, STAIN MATARAM.

K

Kusuma, Endang Purnama Yuni (2022) Strategi pembelajaran bahasa arab dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IX di SMP IT Utsman Bin Affan Dompu. Masters thesis, UIN Mataram.

L

Laksaputra, Dilan (2022) Pembelajaran kemahiran menyimak dan berbicara dengan media youtube di Madrasah Aliyah (MA) Nurul Huda Tempos Lombok Barat. Masters thesis, UIN Mataram.

M

Mawansari, Nurlaillah (2019) Amaliiyatu ta’liimu al mufrodat lishoffi tsaamin fii madrasati al mutawassitoh al-islamiyah Mataram Lissanati Addirosiyah 2019\2020. Masters thesis, UIN Mataram.

Miratunnisa, Miratunnisa (2019) Ta’tsiiru ibdaa’ mu’allimii allughoti alarobiiyati alaa hashilati thulabi alfashli assabii’ minaal madrosati almutawasithothi alhukuu miyati al uulaa maataroom lillaami addiroosi 2019/2020. Masters thesis, UIN Mataram.

Mirwan, Mirwan (2022) Pola pembelajaran Nahwu dengan menggunaka kitab Al-Jami’i dalam meningkatkan kemampuan membaca santri di lembaga pendidikan El-Barqi cabang Mataram 2021/2022. Masters thesis, UIN Mataram.

Mujtahidin, Muhammad Zainul (2021) Problem pengucapan tata bunyi bahasa arab di suku sasak dalam perspektif studi kontrastif dan analisis kesalahan terhadap santri pondok pesantren (PONPES) Selaparang Kediri Lombok Barat. Masters thesis, UIN Mataram.

Muryidussyahab, Muryidussyahab (2021) Penerapan bahan ajar elektronik dalam pembelajaran bahasa arab untuk siswa kelas 10 MAN 2 Mataram, Tahun Pelajaran 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Musaddad, Anwar (2022) Manajemen akselerasi baca kitab kuning melalui pembelajaran bahasa arab di Pondok Pesantren Darul Ulum Beraim Praya Tengah Lombok Tengah. Masters thesis, UIN Mataram.

Mustiqamah, Mustiqamah (2019) Ta’limu tarkibi ad-damaair fil jumali lithaalibat alfashlust- tsamin fi madrasah “ An-Najah “ Al-Mutawashithatil Islamiyyati Sasela Gunungsari Lombok Al-Garbiyyah Lissanah Al-Madrasiyyah 2019 – 2020. Masters thesis, UIN Mataram.

N

Nasirin, Nasirin (2023) Pembelajaran nahwu untuk generasi kontemporer di Madrasah Aliyah Cendekia Ruwaq Al- Azhar As- Syarif Pandan Duri Lombok Timur Tahun Ajaran 2022-2023. Masters thesis, UIN Mataram.

Nurissobakh, Akhmad (2021) Pengetahuan kaidah nahwu dalam kitab Ta’limul Muta’allim dan relevansinya terhadap pembelajaran qiro’ah (kajian analisis kaidah nahwu tentang marfu’at, manshubat, dan majrurot alasma’ dari bab I sampai III). Undergraduate thesis, UIN Mataram.

P

Putra, M. Asyari (2019) Al akhta’u asysyai’atu fi kitabati al bahtsi billughatil ‘arabiyyati fi syu’bati tadrisi allughatil ‘arabiyyati bijami’ati mataram al islamiyyati al hukumiyyati lil’aami ad dirasi 2019/2020 miladiyyah. Masters thesis, UIN Mataram.

R

Rahmawansyah, Alfani (2021) Manajemen pembelajaran bahasa arab di organisasi An- Nadi UIN Mataram Tahun Akademik 2020/2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

S

Safarudin, Safarudin (2021) Analisis balagah dan maknanya pada surat At-Tholaq dan penerapannya dalam pembelajaran materi ilmu balagah di Ma’had Tarbiyatul Mu’allimin Yayasan Al-Halimy Sesela. Masters thesis, UIN Mataram.

Saputra, Dedi Agus (2021) Peran lingkungan bahasa pada pembelajaran keterampilan berbicara bahasa arab di Asrama Ibnu Mustofa Pondok Pesantren Al Aziziyah Kapek Gunungsari Tahun Pelajaran 2020-2021. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Supratman, Supratman (2019) Problematika pembelajaran bahasa arab pada siswa kelas XI MA Hidayatullah Dasan Sari Mataram. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

T

Takwim, Takwim (2019) Musykilaatu muallimil lughotil arobiiyati fii ta’liimil lughotil arobiiyati fish shoffil awwal limadrossati aliimuddin ridho al mutawassithoti Bilakere Jonggat Lombok al wustho lil aamid diroosii 2018/2019. Masters thesis, UIN Mataram.

Toyibah, Mardiatun (2021) Analisis bahan ajar buku bahasa arab untuk pembelajaran bahasa arab di kelas VII MTs di Madrasah “ An Najah “ Gunungsari Lombok Barat. Masters thesis, UIN Mataram.

Turmudli, Turmudli (2019) Situasi komunikasi lisan bahasa arab santri Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Labuhan Haji Lombok Timur NTB. Masters thesis, UIN Mataram.

U

Ulmi, Baiq Aldila (2019) Alaqotubainaistingab Al- Qowa’idNahwuwakafaati Fi Dobtildarsi Al -Muthallahliltholibatfaslu As- Salis Al- Madrasah Al- Muthawassitoh Al- Amah Ma’had Al- Ikhlas Al- Islamy kaliaji kupang lumbuk Al- Wustho Nusa Tenjara Al- Gorbiyah, As- Sannah Al- Madrasiah 2019-2020 M. Masters thesis, UIN Mataram.

V

Viqhi, Muhammad (2022) Analisis faktor-faktor kesulitan belajar Bahasa Arab untuk siswa kelas II Tsanawiyah Nurul Islam Sekarbela Mataram Tahun Ajaran 2021/2022. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Y

Yusri, Naelul (2022) ishlahu thoriqotu tadrisi lhmhadatsatil min khalalil takhlilil akhtoin nahwiyah wa ashorfiyah fii alfashli tsani min almadrasatil aliyah jsyaikh zainuddin nahdlatul wathan anjani lombok asyarqiyah. Masters thesis, Pascasarjana.

This list was generated on Tue Feb 20 23:07:09 2024 WITA.